Tienminutengesprek

Hoe zorg je dat het tienminutengesprek met de leerkracht goed verloopt en de informatie oplevert die je graag wilt hebben ?
Schermafbeelding 2023-09-14 om 12.50.18

Weerbaar en vol zelfvertrouwen is een werkboek voor kinderen tussen de acht en veertien jaar oud die weinig zelfvertrouwen hebben of niet voldoende weerbaar zijn. Hier meer informatie
instagramopvoedadvies
facebookopvoedadvies
twitteropvoedadvies
Klaar voor het tienminutengesprek

Drs. Tamar de Vos - van der Hoeven - juni 2011

Sommige ouders kijken er reikhalzend naar uit, andere zien er eigenlijk een beetje tegen op, het tienminutengesprek. Het moment dat ouders te horen krijgen hoe hun kind functioneert op school. Voor de ene ouder is het geen verrassing wat de strekking van het gesprek gaat worden. Zijn of haar kind vertelt bijvoorbeeld veel over school. Of er is al een regelmatig contact met de leerkracht, waardoor de ouders weten hoe het gaat. Voor de andere ouder kan het toch wel spannend zijn wat er verteld gaat worden, bijvoorbeeld omdat het kind niet erg mededeelzaam is over school of de ouders nog maar weinig op school komen omdat het kind op de leeftijd is dat het zelf naar school gaat. Eenmaal op de middelbare school kennen de ouders de leerkrachten vaak niet eens.
Stacks Image 7
Het tienminutengesprek is vooral bedoeld om een algemeen beeld te geven van hoe het gaat op school. Even een contactmoment tussen ouder en leerkracht om ervaringen uit te wisselen en de balans op te maken. Zowel de ouders als de leerkracht halen informatie uit dit gesprek. De ouders over hoe het gaat op school en de leerkracht over hoe het kind functioneert buiten school, omdat dit van invloed kan zijn op de houding van het kind op school. Ouders realiseren zich niet altijd dat ook voor de leerkracht dit gesprek informatief is en dat ook de leerkracht vragen kan hebben.

Overigens is het goed om als ouder, wanneer je vragen hebt in een periode zonder tienminutengesprekken, deze niet te bewaren tot het volgende gesprek, maar deze meteen aan de leerkracht voor te leggen. Belangrijke zaken moeten niet blijven liggen tot het volgende tienminutengesprek, maar meteen besproken worden. Vlak voor school of bij het ophalen is niet altijd het goede moment, de leerkracht is dan vaak druk met van alles. Beter is het een afspraak te maken voor een gesprek zodat de leerkracht echt even de tijd kan nemen. Tien minuten zijn vaak ook te kort wanneer er echt problemen zijn op school of met het kind. Het is dan goed enige tijd wat extra contact te houden met de leerkracht, zodat je weet hoe je kind vordert, hoe het probleem zich ontwikkelt, hoe de leerkracht het probleem aanpakt en wat je hier als ouder aan kunt bijdragen. Zo kan voorkomen worden dat je als ouder verrast wordt met een plotseling zeer negatief tienminutengesprek.

Stacks Image 10
Bedenk wanneer je naar een tienminutengesprek (of gesprek op aanvraag) gaat goed van te voren wat je precies wilt weten. Overleg thuis als ouders wat jullie willen weten, bedenk welke vragen jullie in ieder geval beantwoord willen hebben en zet eventueel de vragen op papier. En realiseer je daarbij dat tien minuten maar kort zijn en dat de leerkracht misschien ook dingen van jou als ouder wil weten. Kijk goed wat de belangrijkste zaken zijn die je wilt weten en maak een vervolgafspraak wanneer je het gevoel hebt dat er nog meer besproken had moet worden. Wanneer je het gevoel hebt er samen met de leerkracht niet uit te komen, kan het goed zijn een derde er bij te betrekken. Dit kan de intern begeleider van de school zijn, iemand van de directie, een schoolpsycholoog et cetera. Het is belangrijk dat je als ouder uiteindelijk een goed gevoel hebt bij het bezoek van je kind aan school.

Omdat de tijd maar beperkt is, is het prettig goed voorbereid naar het gesprek te gaan. Wanneer je al weet hoe je kind er voor staat, bijvoorbeeld omdat het gesprek volgt op het rapport of omdat je regelmatig de resultaten van je kind op school bekijkt, hoef je niet eerst in het gesprek te vragen naar deze resultaten. Het is vervelend wanneer je deze informatie nog moet krijgen in het tienminutengesprek. Streef er naar te weten hoe je kind er ongeveer voor staat en ook te weten wat bepaalde cijfers of coderingen betekenen. Het is jammer wanneer een gedeelte van de gesprekstijd opgaat aan het uitleggen van wat AVI inhoudt of wat een R op het rapport betekent. Vaak kunnen kinderen dit zelf prima uitleggen of wordt het uitgelegd in de schoolgids. Ook internet kan hier soms uitkomst brengen.
Stacks Image 13
Het tienminuten gesprek is er niet alleen om de resultaten van het kind op school te bespreken, maar ook om te bespreken hoe het kind sociaal gezien functioneert op school, of het geaccepteerd wordt binnen de groep, of het zich kan concentreren, hoe de werkhouding is, of het kind creatief is etcetera. Belangrijk is ook of hij/zij zich prettig voelt op school. Leerkrachten horen het graag wanneer kinderen signalen thuis geven dat er iets niet zo goed gaat op school.

Het tienminutengesprek heeft over het algemeen drie doelen. Ten eerste het bespreken van de vorderingen van het kind, ten tweede het bespreken van het gedrag van het kind en ten derde het uitwisselen van ervaringen tussen ouders en leerkracht en het onderhouden van contact. De leerkracht neemt een stuk opvoeding van de ouders over en een goed contact tussen ouders en leerkracht is dan ook belangrijk. Ouders en leerkracht kunnen elkaar goed ondersteunen. Het is verstandig open te staan voor wederzijdse suggesties en samen te kijken hoe een eventueel probleem opgelost kan worden: "Hoe kan ik als ouder helpen zijn rekenachterstand in te halen?" , "Hoe kan ik als leerkracht de klas uitleggen waar Bram naar toe is wanneer hij de psycholoog bezoekt? "
Wanneer er afspraken gemaakt zijn met betrekking tot een probleem, kan het goed zijn een vervolgafspraak te maken om na een paar weken eens te kijken of de uitvoering van de afgesproken aanpak lukt en succes heeft.

Bij een tienminutengesprek begeven zowel de ouders als de leerkrachten zich op sommige momenten op gevoelig terrein. Als ouder heb je soms commentaar op hoe het gaat in de klas en dus indirect op de leerkracht. En als leerkracht heb je soms vragen over hoe er thuis omgegaan wordt met bepaald gedrag of hoe het kind ondersteund wordt bij schoolwerk. Zowel de ouders als ook de leerkracht kunnen zich hierdoor aangevallen voelen. En dat levert over het algemeen geen opbouwend gesprek op. Het is goed je te realiseren dat je beiden het belang van het kind voor ogen hebt en vanuit dat idee naar elkaar te luisteren. In plaats van tegenover elkaar te komen staan (jij doet het verkeerd) moet er naar gestreefd worden samen te werken (er gaat iets niet goed, we moeten kijken hoe we dat kunnen oplossen). De vraag van de leerkracht naar hoe het thuis gaat is geen kritiek of bemoeizucht, hoe het thuis gaat zegt ook veel over hoe het kind in de klas functioneert. Het is prettig wanneer een leerkracht weet dat een heel stil kind, thuis wel vrij speelt en praat of dat een kind slecht slaapt, waardoor het moeite heeft bij de les te blijven. En zo is het voor ouders goed om bijvoorbeeld te weten dat er wat strijd is in de klas waardoor het kind zich niet prettig voelt of dat het kind op school wel erg bazig doet tegen klasgenoten.
Stacks Image 16
Wanneer je als ouder een probleem ziet, heeft het vaak een beter effect je zorgen hierover te uiten dan kritiek te leveren. Zo krijgt de leerkracht de kans om zijn of haar zienswijze te geven en uit te leggen waarom hij/zij zo gehandeld heeft in deze situatie. Wanneer je graag zou willen dat iets op een andere wijze aangepakt wordt kun je hier beter om vragen dan het als een verwijt naar voren te brengen. "Ik zou graag willen dat Sacha ook leert met de andere kinderen in de klas samen te werken" zal waarschijnlijk voor meer medewerking zorgen dan "Jij stopt Sacha maar altijd bij dezelfde kinderen in het groepje."

Daarnaast is het ook goed om wederzijds aandacht te hebben voor dat wat wel goed gaat. Dit geeft een positievere wending aan het gesprek dan wanneer alleen de probleempunten besproken worden.
Wanneer alles eigenlijk prima gaat op school is het toch goed om naar het tienminutengesprek te gaan, al is het maar om het contact met de leerkracht te onderhouden. Het tienminutengesprek is ook bedoeld voor het opbouwen van een band met de leerkracht die toch vijf dagen in de week de zorg voor je kind van je overneemt. Deze betrokkenheid maakt het ook makkelijker om ook tussendoor wat sneller op elkaar af te stappen wanneer er iets aan de hand lijkt te zijn. Zo kan direct bijgestuurd worden en kan het volgende tienminutengesprek ook weer een positief gesprek zijn.Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of wilt u een persoonlijk advies, dan kunt u hier terecht: Vraag per e-mail of advies aan huis
Literatuur
Bos, v.d. M. (2008), Tips voor een top tienminutengesprek, Aan de Hand, sept. 2008
Elzinga, A. (2005), Tien tips voor het tienminutengesprek, J/M, sept. 2005
www.tienminutengesprek.nl/
http://www.jmouders.nl/Themas/School/Tienminutengesprek-duurt-vaak-te-kort-1.htm
http://www.jmouders.nl/school/School/Een-goed-gesprek-in-6-minuten.htm


Hoe zorg je dat het tienminutengesprek met de leerkracht goed verloopt en de informatie oplevert die je graag wilt hebben ?
Schermafbeelding 2023-09-14 om 12.50.18

Weerbaar en vol zelfvertrouwen is een werkboek voor kinderen tussen de acht en veertien jaar oud die weinig zelfvertrouwen hebben of niet voldoende weerbaar zijn. Hier meer informatie
Auteursrechten nadrukkelijk voorbehouden